Maandag open om 08:30 uur.

Informatie over de privacy polis.

Pedicurepraktijk Quick Steps gevestigd te Groningen aan de Bernhardlaan 9 hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy polis staat heldere en transparante informatie over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Pedicurepraktijk Quick Steps houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy polis;
 • de persoonsgegevens die ik verwerk beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteer.

Persoonsgegevens die ik verwerk zijn uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt op verzoek, omdat deze gegevens belangrijk zijn voor een goed verloop van de afspraak en de behandeling.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Staat van de voeten
 • e-mail

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk indien dit in belang van de behandeling is:

 • Gezondheid;
 • Ziektes;
 • Medicijnen;
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar                                                                                                                                                                                                                                                            Met welke doel en op basis van welke grondslag ik uw persoonsgegevens verwerk:
 • u te kunnen bellen en of mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • behandelingen te kunnen uitvoeren;
 • Afhandeling van betalingen
 • u te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Als Pedicurepraktijk Quick Steps ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy polis, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maak ik gebruik van een derde partij voor:

–          Het verzorgen van de (financiële) administratie;

–          Indien noodzakelijk, het verstrekken van uw gegevens aan de Groninger Huisartsen Coöperatie (ketenzorg).

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Pedicurepraktijk Quick Steps bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zoals

 • alle personen die namens Pedicurepraktijk Quick Steps van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Ik pseudonimiseer en zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Ik test en evalueer regelmatig deze maatregelen;

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vindt ik  dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op!

Contactgegevens:
Pedicurepraktijk Quick Steps

Regien Havinga

Bernhardlaan 9

9744 EK Groningen

M 06 – 418 227 85

 

www.quick-steps.nl

Maandag08:3017:00
DinsdagGesloten
WoensdagGesloten
Donderdag08:3017:00
Vrijdag08:3017:00
ZaterdagGesloten
ZondagGesloten